InĂ­cio | AHU | IICT
IICT6322263221<>63223
TagInd1Ind2CodeValue
0010063222
00520150519005252.4
035 a0010702
035 a0017471
035 a0017471
100 a20150519 pory0103
1010 aita
102 aIT
2001 aBID
eBollettino di Documentazione e Informazione Scientifico-Tecnico
fCommissione di Programmi di Informazione Tecnico-Scientifico (IT)
210 aRoma
cCommissione di Programmi di Informazione Tecnico-Scientifico
801 0aPT
bIICT
c20150519
gRPC
930 dCDI P2826
955 c20070416
dADMIN
n5
966 lMLITD
sCDI P2826
UMList: 0,1008 sec