Início | AHU | IICT
IICT4264742646<>42648
TagInd1Ind2CodeValue
0010042647
00520150507152608.1
035 a20130211113635
100 a20130211d2013 k y0porb0103 ba
1010 ager
102 aDE
2001 a<Die >infloreszenzen der apetalen Hamamelidaceen, ihre grundsätzlicher morphologische und systematische bedeutung
fPeter K. Endress
210 a[Stuttgart?
cs.n.]
d1970
215 a54 p.
cil.
d25 cm
2252 aMitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich
v247
305 aSep. de: Bot. Jb., 90, 1/2 (8 Sept. 1970)
606 2Agrovoc
aHamamelidaceae
606 2Agrovoc
aHamamelidales
606 2Agrovoc
aSaxifragales
675 a582
vBN
zpor
700 1aEndress
bPeter K.
801 0aPT
bIICT
c20130213
gRPC
920n
921a
922m
923
924
925
930 dBOT-6-C-19cc
lIICT
93120130211
932d
9332013
934
935k
936y
9370
938ba
955bADMIN
c20130213
dADMIN
n12
966 a983/ze
lIICT mjm
sBOT-6-C-19cc
UMList: 0,0988 sec